Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Privreda Oбнављањe еколошкe дозволe

Oбнављањe еколошкe дозволe

El. pošta Štampa PDF

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Општинска управа

Одјељење за општу управу

Број:03/4-36-16/19

Датум:29.10.2019.год.

 

Општинска управа општине Берковићи, рјешавајући по захтјеву „МИВАС МИЛК“ д.о.о. Берковићи, кога заступа директор Горан Вукоје, за обнављање еколошке дозволе за шталу за тов јунади у Берковићима, капацитета 100 грла у турнусу, а на основу чл.94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српска", број 71/12 и 95/15) члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13) и  члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07 и 50/10) доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

1.Обнавља се рјешење ове управе број: 03/IV-36-18/14 од 02.12.2014.године којим је издата еколошка дозвола  „МИВАС МИЛК“ д.о.о. Берковићи, за шталу за тов јунади у Берковићима, капацитета 100 грла у турнусу на локацији означеној као број парцеле 686/2 (стари премјер) КО Хатељи, са роком важења до 02.12.2019. године, под сљедећим условима:

 

2.Погон и постројење за које се обнавља  еколошка дозвола чини приземни објекат димензија  23,50 x 40,50 за тов око 100 грла у турнусу.

 

 1. „МИВАС МИЛК“ д.о.о. Берковићи дужан је да:

  1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада постројења.

 

3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током рада и престанка рада постројења, у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

 

3.2.1. Мјере заштите здравља и социјалне заштите (здравствена заштита и санитација)

Предложене мјере заштите су:

 • Власник штале , дужан је да спроводи све активности у складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској ("Сл. Гласник РС", број 42/08).

 • Услови у којима ће се држат јунад морају испунити услове из Правилника о заштити животиња за држање и условима које морају да испуњавају објекти за држање животиња Сл.гласник РС 136/10. 

 • Спријечити неконтролисано одлагање отпада, које је додатни узрок нарушавања хигијенско-епидемиолошке ситуације ширих размјера.

 • У току рада штале   пратити епидемиолошку ситуацију и у случају појаве болести извршити обавјештавање, а за раднике проводити превентивне прегледе и редовне периодичне прегледе услова радне средине. Инвеститор је дужан проводити мјере обавезне превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 

 • Рад фарме   организовати у строго санитарно-хигијенском режиму,  у циљу минимизације утицаја на здравље радника, околног становништва и ресурса животне средине.

 • Мјере заштите животне средине плански проводити у циљу спречавања акцидената који могу имати тренутно негативно или одложено кумулативно дејство.

 • Изградња дезинфикационе баријере у циљу спречавања појаве болести.

 • У случају потреба за набавком сточне хране о истој обезбједити цертификат о здравственој исправности а која је законска обавеза.

 

3.2.2 Мјере за спречавање и смањење емисија у воду

Предложене мјере заштите су:

 • Вода за напајање стоке мора да испуњава услове квалитета прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. гласник РС", број 40/03). 

 •  Техничке отпадне воде (осоку) из фарме  од сапирања пода објекта пречишћавати преко решетке и таложника и онда их увести у бетонске водонепропусне базене, такође предвидјети редовну дезинфекцију техничких и санитарних вода прије увођења у упојни бунар, а све према Правилнику о третману и одводњи отпадних вода са подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник РС" број 68/01).

 • Базене празнити по потреби специјалним, херметички затвореним, возилима или цистернама  ради ђубрења и исте одвозити на обрадиве њиве. Из возила не смије доћи до просипања и истицања садржаја.

 • Отпадне воде из фарме од сапирања подова објекта пречистити преко решетки и таложника и тек онда их увести у бетонске непропусне базене.

 • Рјешити систем заштите објеката од утицаја вањских вода.

 

3.2.3. Мјере за спрјечавање емисија у ваздух

Предложене мјере заштите су:

 • Прашину од манипулације са храном и прашину од транспортних возила ријешити пажљивим руковањем са храном и квашењем манипулативног платоа водом у сушном периоду.

 • Елиминацију или умањење непријатних мириса или фармерске производње извести помоћу зеолита.

 • Инвеститор је дужан проводити сталан хигјенски и здравствени ветеринарски надзор како не би дошло до појаве болести које су преносиве на људе (зоонозе).

 • Два пута годишње проводити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објекта.

 • Буку насталу у процесу рада довести у дозвољени ниво употребом уређаја и опреме које не емитују повећани ниво буке и звучном изолацијом извора буке или објеката.

 • Редовно вршити отпремање стајњака на пољопривредно земљиште. Његово

растурање по земљишту обављати по хладном времену и без вјетрова, и одмах га заоравати.

 

3.2.4. Мјере за спрјечавање емисија у земљиште

Предложене мјере заштите су:

 • У процесу рада горе наведене фарме, треба предвидјети систем сакупљања отпада као прву карику у процесу управљања отпадом.

 • За одлагање отпадних материја потребно је поставити контејнере у кругу који ће се празнити према уговору са комуналним предузећем или унутар локалног одвоза отпада. 

 • У случају појаве опасних врста отпада исте збрињавати у затвореним металним бурадима са јасно обиљеженим називом те га збрињавати у сарадњи са фирмом овлаштеном за управљање опасним врстама отпада које је овлаштено за третман опасног отпада према Правилнику о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада (Сл. гласник РС бр. 118/05) и има дозволу издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС за управљање оваквих врста отпада. 

 • Око парцеле извести заштитну ограду.

 • Отпадне воде из фарме од сапирања подова објекта пречистити преко решетки и таложника и тек онда их увести у бетонски непропусни базен.

 • Вршити редовну дезинфекцију техничких и санитарних вода прије увођења у упојни бунар.

 • Базене празнити по потреби специјалним, херметички затвореним, возилима или цистернама ради ђубрења, одвозити на обрадиве њиве. Из возила не смије доћи до просипања и истицања садржаја.

 • Настали отпадни материјал (простирку и стајско ђубриво) складиштити у наткривеном бетонском непропусном базену (гнојници), до коначне диспозиције, како би се пријечило процуривање у подземне воде, продор оборинских вода и преливање из базена.

 • Загађење земљишта отпадним водама, мора бити спријечено правилним и редовним одржавањем септичке јаме на предметној локацији, као и редовним пражњењем исте, као и одржавањем и пражњењем  "депоа".

 • Само истретиране воде (без присуства других честица) уводити у крајњи реципијент, у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде (Сл. гласник РС, бр. 44/01).

 • Комунални отпад сакупљати у намјенски контејнер затвореног типа и збрињавати са надлежном комуналном службом.

 • За сакупљање папирних и картонских отпадака обезбједити метални (мрежасти)

контејнер и збрињавати га са овлашћеном институцијом.

 • У случајевима угибања животиња исте је потребно збрињавати на хигијенски начин. Простор са могућношћу расхлађивања мора бити осигуран до стављања фарме у функцију. Одвоз угинулих животиња треба да обавља овлаштена институција за ту дјелатност према уговору са Инвеститором. Забрањује се оснивање сточног гробља у кругу фарме или изван ње.

 • Болесне и на болест сумњиве животиње на вријеме издвојити и поступати по препорукама ветеринара.

 • Ђубар и осоку (течни отпад из базена) као отпад у цјелости искористити као

квалитетно природно ђубриво у пољопривредној производњи.

 • Базене празнити по потреби специјалним, херметички затвореним, возилима или цистернама у сарадњи са овлаштеним предузећем или, ради ђубрења, одвозити на обрадиве њиве. Из возила не смије доћи до просипања и истицања садржаја.

 • Проводити План управљања отпадом. 

 • Све уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити са овлашћеним

институцијама за збрињавање органског и комуналног отпада, класификованог по Каталогу отпада (Сл. гласник РС, број 39/05), у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада (Сл. гласник РС, број 118/05).

 

3.3. Одговорно лице овог постројења је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење емисија из погона, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

 

 1. Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1.Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима нивоа загађујућих материја у ваздуху утврђене Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 124/12).

Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (РМ10 , РМ2.5), олово, бензен и угљен-моноксид

 

Период узимања средње вриједности мјерења

Гранична вриједност

Граница толеранције 

Толерантна вриједност

Сумпор-диоксид

Један сат

350 µg/m3

150 µg/m3

500 µg/m3

Један дан

125 µg/m3

-

125 µg/m3

Календарска година

50 µg/m3

-

50 µg/m3

Азот-диоксид

Један сат

150 µg/m3

75 µg/m3

225 µg/m3

Један дан

85 µg/m3

40 µg/m3

125 µg/m3

Календарска година

40 µg/m3

20 µg/m3

60 µg/m3

Суспендоване честице РМ10

Један дан

50 µg/m3

25 µg/m3

75 µg/m3

Календарска година

40 µg/m3

8 µg/m3

48 µg/m3

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 1

Календарска година

25 µg/m3

5 µg/m3

30 µg/m3

Суспендоване честице РМ2.5 СТАДИЈУМ 2

Календарска година

20 µg/m3

-

20 µg/m3

Олово

Један дан

1 µg/m3

-

1 µg/m3

Календарска година

0,5 µg/m3

0,5 µg/m3

1 µg/m3

Бензен

Календарска година

5 µg/m3

3 µg/m3

8 µg/m3

Угљен-моноксид

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

10 mg/m3

6 mg/m3

16 mg/m3

Један дан

5 mg/m3

5 mg/m3

10 mg/m3

Календарска година

3 mg/m3

-

3 mg/m3

 

Циљна вриједност за суспендоване честице РМ2.5

Период узимања средње вриједности мјерења

Циљна вриједност

Календарска година

25 µg/m3

 

Циљна вриједност за приземни озон

Циљ

Период рачунања просјечне вриједности

Циљна вриједност

Заштита здравља људи

Максимална дневна осмочасовна средња вриједност

120 µg/m3

Заштита вегетације

Од маја до јула

18 000 µg/m3

 

Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

Загађујућа материја

Циљна вриједност

Арсен

6 ng/m3

Кадмијум


5 ng/m3

Никл


20 ng/m3

Бензо(а)пирен


1 ng/m3

 

Гасовите неорганске материје:

Период узимања средње вриједности мјерења

Максимална дозвољена концентрација

Амонијак (NH3)

 

Један дан


270 µg/m3

Календарска година


8 µg/m3

 

  1. Дозвољени нивои вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ, бр. 46/89):

Подручје (зона)

Намјена подручја

Највише дозвољени нивои вањске буке dB (A)

Еквивалентни нивои Leq

Дан

Ноћ

I

Болничко, љечилишно

45

40

II

Туристичко, рекреацијско, опоравилишно

50

40

III

Чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреационе површине

55

45

IV

Трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта

60

50

V

Пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно 

65

60

VI

Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова

70

70

 

Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за четврту  зону, обзиром да се у овом случају ради о овој намјени подручја. 

 

  1. Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Службени гласник Републике Српске, 44/01):

 1. Р. број

Параметар

Јединица мере

Гранична вредност

1.

Температура воде

°C

30

2.

pH

 

6,5-9,0

3.

Алкалитет

mg. CaCO3/l

-

4.

Електропроводљивост

μS/cm

-

5.

Остатак испарења-укупни

mg/l

-

6.

Остатак-нефилтрабилни

mg/l

35

7.

Остатак-филтрабилни

mg/l

-

8.

Суспендоване материје по Imhoff-u

ml taloga/l

0,5

9.

Растворени кисеоник

mg/l


% засићења

-

 

10.

HPK 

mg/l

125

11.

BPK5

mg/l

25

12.

Амонијачни азот

mg/l

10

Амонијак

mg/l

-

13.

Нитритни азот

mg/l

1

14.

Нитратни азот

mg/l

10

15.

Укупни азот

mg/l

15

16.

Укупни фосфор

mg/l

3

17.

Масти и уља

mg/l

-

18.

Гвожђе

mg/l

2 000

19.

Кадмијум

mg/l

10

20.

Манган

mg/l

500

21.

Никл

mg/l

10

22.

Олово

mg/l

10

23.

Укупни хром

mg/l

100

24.

Цинк

mg/l

1 000

 

Параметри и класе квалитета површинских вода:

Параметар


Класа квалитета површинских

вода

 

I

II

III

IV

V

pH – вриједност

6,88,5

6,88,8

6,5-9,0

6,59,5

<6,5;>9,5

Алкалитет, као CaCO3 g/m³

>175

175-150

150-100

100-50

<50

Укупна тврдоћа, као CaCO3, g/m³

>160

160-140

140-100

100-70

<70

Електропроводљивост, μS/cm

<400

400-600

600-800

800-1500

>1500

Укупне чврсте материје, g/m³

<300

300-350

350-450

450-600

>600

Укупне сусп.материје, g/m³

<2

2-5

5-10

10-15

>15

Растворени кисеоник, g/m³

>7

7-6

6-4

4-3

<3

Засићеност кисеоником, %

80-100

80-70

70-50

50-20

<20

Презасићеност кисеоником

 

110-120

120-130

130-150

>150

БПК5 при 20°C, g O2/m³

<2

2-4

4-7

7-15

>15

ХПК из KMnO4 , g O2/m³

<6

6-10

10-15

15-30

>30

Амонијачни азот, g/m³

<0,1

0,1-0,2

0,2-0,4

0,4-1,0

>1,0

Нитритни азот, g/m³

<0,01

0,01-0,03

0,03-0,05

0,05-0,2

>0,2

Нитратни азот, g/m³

<1

1-6

6-12

12-30

>30

Фосфор, g/m³

<0,01

0,01-0,03

0,03-0,05

0,05-0,1

>0,1

PAH, mg/m³

<0,1

0,1-0,2

0,1-0,2

0,2-0,5

>0,5

PCBs, mg/m³

<0,01

<0,02

0,02-0,04

0,04-0,06

>0,06

Фенолни индекс, mg/m³

<1

1-3

3-5

5-10

>10

Минерална уља, mg/m³

<10

10-20

20-50

50-100

>100

Детерџенти, mg/m³

<100

100-200

200-300

300-500

>500

Гвожђе, mg/m³

<100

100-200

200-500

500-1000

>1000

Манган, mg/m³

<50

50-100

100-200

200-400

>400

Олово, mg/m³

<0,1

0,1-0,5

0,5-2

2-5

>5

Кадијум, mg/m³

-

0,05-1

1-2

2-5

>5

Арсен, mg/m³

<10

10-20

20-40

50-70

>70

Укупни хром, mg/m³

<5

5-15

15-30

30-50

>50

Сулфатиi, g/m³

<50

50-75

75-100

100-150

>150

Хлориди, g/m³

<20

20-40

40-100

100-200

>200

Флуориди, g/m³

<0,5

0,5-0,7

0,7-1,0

1,0-1,7

>1,7

Укупни колиформи, N/100ml

<50

50-5000

5*103-5*104

5*104-5*105

>105

4.4. Максимално дозвољене количине (MДК) опасних и штетних материја за индустријска и пољопривредна земљишта према различитим Правилницима


Редни број


Елемент

Индустријско земљиште

Пољопривредно земљиште

Холандски стандарди 2009, интервентне вриједности

The European Council Regulation EEC No 2092/91

Службене новине ФБиХ, бр. 72/09


Пјесковито земљиште


Прашкасто-иловасто земљиште


Глиновито земљиште

1.

Олово (Pb)

530

100

50

80

100

2.

Никл (Ni)

210

50

30

40

50

3.

Кадмијум (Cd)

12

2

0,5

1,0

1,5

4.

Хром (Сr)

380

150

50

80

100

5.

Цинк (Zn)

-

-

100

150

200

6.

Жива (Hg)

-

-

0,5

1

1,5

 

5.Мониторинг

Одговорно лице постројења дужно је проводити мониторинг за вријеме експлоатације  објекта на сљедећи начин:

У току функционисања предметног објеката, у сврху спровођења мјера заштите, а с циљем спречавања и ублажавања загађења елемената и фактора животне средине неопходно је успоставити мониторинг који ће своју функцију имати у току читавог периода експлоатације са могућношћу, да се елементи мониторинга мјењају и усавршавају са потребама праћења загађивача квалитета. У Табели бр. 4 дат је приједлог мониторинг плана животне средине. 

У циљу успостављања континуираног праћења стања животне средине и свих њених елемената (вода, ваздух, земљиште), те евентуалних негативних утицаја експлоатације објекта неопходно је предузимати све наведене мјере заштите, те вршити перманентно праћење квалитета основних елемената животне средине.

Вршење мјерења наведених елемената може извршити овлаштена институција у складу са законским прописима.

Мониторинг квалитета ваздуха

Мјере мониторинга емисије ваздуха на предметном локалитету није потребно проводити у активностима мониторинга, јер постојећа опрема не представља изворе емисије загађујућих материја у ваздух. Једино у случају акцидентних ситуација или по налогу инспекцијских органа извршити мјерења квалитета ваздуха на основу одговарајућег Правилника.

Мониторинг квалитета воде

Мониторинг квалитета вода, неопходно је вршити у складу са условима датих:

 • Правилник о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде ("Сл.гласник РС", бр. 44/01).

 • Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. гласник РС", број: 7/03).

Мониторинг емисије буке

Мјере мониторинга емисије буке на предметном локалитету није потребно проводити .

Мониторинг квалитета тла

Мјере мониторинга квалитета тла на предметном локалитету није потребно проводити, осим у акцидентним ситуацијама.

 

Табела бр. 4: Приједлог мониторинг плана

 

Мониторинг

Параметар који се осматра

Мјесто вршења

Учесталост

Разлог због којег се обавља мониторинг

Квалитет ваздуха

Укупни ниво буке

У кругу

предметног

погона

Мјерење буке

вршити у случају

притужби грађана или по налогу надлежног

инспектора

Заштита

екосистема

Квалитет воде

Физичко

хемијске и биолошке

параметре (основни

показатељи квалитета воде)

 

Вршити у случају

акцидентних ситуација  у складу са Правилником

о условима за испуштање отпадних вода

у површинске

воде (Сл. гласник РС, бр. 44/01

Одређивање

утицаја ефлуента

на реципијент,

редукција

потребног степена

пречишћавања

PSP%

Квалитет земљишта

Физичко

Хемијске параметри

(тешки метали,

Минерална уља)

У околини

фарме

у случају

акцидентних

ситуација

Утврђивање

степена и врсте

евентуалне

контаминираности

земљишта

5.1.Инвеститор је дужан мониторинг вршити путем овлашћене институције, а извјештаје о извршеном мјерењу достављати надлежном еколошком инспектору.

 

 5.2.Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

 

 1. Саставни дио овог рјешења чине «Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе»  број:1-600-16/14 израђени од овлашћене институције „В&З - ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука.

7.Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача  (Сл. гл.РС, број:92/07).

 

8.Накнада за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и уплаћена у износу од 50,00КМ.

 

9.Еколошка дозвола обнавља се на период од пет година.

 

10.Овај орган може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чланом 95.став 1. Закона о заштити животне средине.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 24.10.2019. године инвеститор „МИВАС МИЛК“ д.о.о. Берковићи, поднио је општинској управи  захтјев, за обнављање еколошке дозволе за за шталу за тов јунади у Берковићима, капацитета 100 грла у турнусу, на  локацији означеној као број парцеле 686/2 (стари премјер), КО Хатељи, општина Берковићи.

 

Уз захтјев је одговорно лице, Горан Вукоје, доставило изјаву да су са даном подношења захтева за обнављање дозволе извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи број: 03/IV-36-18/14 од 02.12.2014. године и да није дошло до значајних промјена услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази.

Пошто је због неукости странке прекорачен рок за подношење захтјева за обнављање еколошке дозволе, али прије њеног истека, исто је уважено те је разматрајући захтјев одлучено као у диспозитиву рјешења а у складу са чл. 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српска", број 71/12 и 95/15).

Административну таксу за обнављање еколошке дозволе у износу од 50,00КМ инвеститор објекта  је уплатио на рачун јавних прихода општине Берковићи по тарифном броју 15. Одлуке о општинским административним таксама ("Службени гласник општине Берковићи", број:2/12) и доказ о уплати доставио општинској управи.

Упутство о правном средству

 

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се улаже непосредно писмено или усмено на записник или се шаље поштом овој управи таксирана са 10,00 КМ општинске административне таксе.

                                                                                                                              

                         

                                                                                                        НАЧЕЛНИК 

                                                                                           Одјељења за општу управу

 

                                                                                         ---------------------------------------

                                                                                         /Илија Шетка,  дипл. правник/

 

Достављено:

 1. Наслову

 2. На сајт општине Берковићи

 3. Евиденцији

 4. а/а

Oбнављањe еколошкe дозволe
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas4327
mod_vvisit_counterJuce6239
mod_vvisit_counterOve nedelje22581
mod_vvisit_counterProšle nedelje34713
mod_vvisit_counterOvog mjeseca165597
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca198400
mod_vvisit_counterUkupno18235007