Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Privreda ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

НАЧЕЛНИК

Број: 02-477-1/16

Датум :29.03.2016 године

На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 13. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12 и 65/15) и Одлуке Скупштине општине  Берковићи  број 01-022-11/16 од 21.03.2016, Начелник општине Берковићи расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  БЕРКОВИЋИ  ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине  Берковићи,  у  к.о. Битуња укупне површине 152,8949 ha, а према табели која је саставни дио овог огласа:

Бр.

Катастарска општина (к.о.)

Број посједовног листа (п.л.бр.)

Број парцеле ( к.ч.бр.)

Катастарска култура

Класа

Површина ( м²)

Цијена

( КМ / ha)

Цијена по парцели (КМ)

Тренутно стање парцеле

1.

Битуња

13

244/289

ПАШЊАК

1

210.432

100,00

2104,32

запуштено

2.

Битуња

13

244/290

ПАШЊАК

1

169.319

100,00

1693,19

запуштено

3.

Битуња

13

244/291

ПАШЊАК

1

303.052

100,00

3030,52

запуштено

4.

Битуња

13

244/292

ПАШЊАК

1

290.867

100,00

2908,67

запуштено

5.

Битуња

13

244/293

ПАШЊАК

1

289.302

100,00

2893,02

запуштено

6.

Битуња

13

244/294

ПАШЊАК

1

150.352

100,00

1503,52

запуштено

7.

Битуња

13

244/295

ПАШЊАК

1

115.625

100,00

1156,25

запуштено

УКУПНО:

1.528.949

 

1.5289,49

 

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, списак катастарских парцела које су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Општине Берковићи , у канцеларији бр. 4сваког радног дана од 8 до 15  часова. Контакт особа Илија Шетка , тел. 059 -860-111

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за   КО Бируња дана 04.04.2016  од 10,00 часова.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп путем прибављања писаних понуда.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу  ароматичног биља – смиља и не може се користити у друге сврхе.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа не може се давати у подзакуп.

2. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп на период од 20 (двадесет) година.

3. ПОВРШИНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

Максимална површина пољопривредног земљишта из тачке I ове Одлуке која се може дати у закуп привредном друштву износи 152,8949 ха, предузетнику 150 ха, а физичком лицу 100 ха.

4. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 hа) пољопривредног земљишта из овог Огласа износи 100,00КМ.

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

5. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ОГЛАСУ

Право учешћа на Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, основана у складу са прописима Републике, предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са прописима који регулишу ову област и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12 и 65/15) и посебне услове из овог Јавног огласа.

Општи услови:

- да је понуђач уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоц,

- да понуђач има пребивалиште, односно сједиште на подручју општине на којој се налази           земљиште које се даје у закуп, најмање годину дана прије подношења понуде за закуп и

- да понуђач посједује пољопривредну механизацију.

НЕ МОЖЕ СЕ ЗАСНОВАТИ ДРУГА ПРОИЗВОДЊА ОСИМ ЉЕКОВИТОГ БИЉА!!!!

$16.      ПРАВО ПРЕВЕНСТВА

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва, предузетници и физичка лица која немају  закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.

Понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике може се узети у разматрање ако за пољопривредно земљиштекоје се дају у закуп путем овог Огласа, није поднесена понуда лица која имају право првенства у складу са претходним ставом ове тачке.

7.НАЧИН УТВРЂИВАЊА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Ако је поднесена само једна понуда за катастарску парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа, таква понуда уколико је благовремена, потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане овим Огласом, оцјењује се као најповољнија.

Ако два или више понуђача поднесу понуду за исту катасрарску парцелу  пољопривредног земљишта из овог Огласа, избор најповољнијег понуђача врши се на основу укупног броја бодова добијених након извршеног бодовања понуде.

Бодовање понуде се врши у складу са чл. од 31. до 38. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске а на основу  сљедећих критеријума:

-пољопривредна механизација...........................................................................20 бодова

- потреба за земљиштем.........................................................................................10 бодова

- социоекономски.....................................................................................................10 бодова

- близина посједа понуђача у односу на катастарску честицу пољопривредног земљишта која је предмет разматрања......................................................................5 бодова

- статус породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије.........................................................................................................................5 бодова

Понуђачи који не доставе доказе којима се утврђује испуњеност критеријума неће се бодовати по том критеријуму.

8.САДРЖИНА ПОНУДЕ И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Писменa понуда треба да садржи Пријаву за Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и документацију којом се доказују подаци наведени у Пријави.

Пријава за Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за физичка лица подноси се на Обрасцу број 1. који  се налази у прилогу овог Огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:

- име и презиме, ЈМБ, адреса и мјесто пребивалишта, контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број чланова домаћинства уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема носиоца газдинства,

-подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње (само за љековито биље, нрп. за сушење и сл..),

- идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице ).

Пријава на Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем писаних понуда- за привредна друштва и предузетнике подноси се на Обрасцу број 2. који се налази у прилогу овог Огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:

 -назив привредног друштва-подузетника, име и презиме одговорног лица, индентификациони број пореског обвезника (ЈИБ), адреса сједишта и контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број регистарског улошка из рјешења о упису у судски регистар, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема одговорног лица,

- подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње (само за љековито биље, нпр. за сушење и сл..),

- идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице).

У прилогу Пријаве понуђач треба да достави докуметацију којом доказује податке наведене у пријави и то

а) физичка лица:

- копија личне карте,

- овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

- копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

- доказ о уплати  депозита (кауције) ,у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди,  за I класу= 100 КМ/ха

- изјава носиоца газдинстваовјерена у Општини о бављењу  производњом ароматичног биља као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације и објеката,

- копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

- доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида Iи IIкатегорије

- фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања;

б) правна лица:

- копија личне карте одговорног лица,

- овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

- копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

- доказ о уплати депозита (кауције),у износу од 10 % од почетне цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди за I класу= 100 КМ/hа.

-  овјерена копија комплетног рјешења о упису у судски регистар правног лица, односно рјешења о регистрацији предузетника,

- овјерена изјавау Општини привредног друштва, односно предузетника овјерена у Општини о бављењу  производњом ароматичног биља као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,

- копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

- доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида Iи IIкатегорије и

- фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.

9.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом или лично на адресу општине Берковићи Ул.погинулих бораца отаџбинског рата бб 88363 Берковићи, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-ПИСМЕНА ПОНУДА,ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“. На коверти мора бити исписано име презиме и адреса понуђача, односно назив правног лица и сједиште.

10.РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда на јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је 15 дана од дана објављивања јавног огласа.

11.ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Отварање понуда извршићеКомисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске дана 14.04.2016 у 12,00 часова у сали Скупштине општине Берковићи. Понуђачи или њихови писмено овлашћени заступници имају право да присуствују отварању понуда.

Понуде које су неблаговремене, непотпуне и понуде којене испуњавају опште и посебне услове Јавног огласа неће бити разматране.

Са понуђачем чија је понуда утврђена и проглашена најповољнијом а на основу одлуке Скупштине општине Берковићи о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп за коју је претходно прибављена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, начелник општине Берковићи и изабрани понуђач закључују уговор о закупу, на основу којег ће се извршити увођење у посјед изабраног понуђача

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења понуђеног уговора о закупу, губи право на враћање уплаћене кауције, а уговор ће се закључити са сљедећим најповољнијим понуђачем, на основу одлуке Скупштине општине Берковићи о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп, закоју је претходно прибављена сагласност Министарства.

Учесници чије понуде нису прихваћене као најповољније, као и учесници чије понуде нису биле комплетне или уредне имају право на поврат уплаћеног депозита (кауције) за закуп пољопривредног земљишта.

Прије закључења уговора о закупу, изабрани понуђач је дужан да уплатиједногодишњу закупнину у складу са тачком 4. овог Јавног огласа.

Министарство задржава право да у било ком дијелу поступка, послијеобјављивања Јавног огласа до закључења уговора о закупу, може да поништи јавни оглас или диојавног огласа са образложењем.

Јавни оглас ће се објавити на интернет страници општине Берковићи и на огласној табли Општине Берковићи

Све додатне информације везане за јавни оглас могу се добити у Општинској управи општине Берковићи, бр.тел.059-860-111,контакт особа Илија Шетка.

НАЧЕЛНИК:

Ненад Абрамовић

Линк за прузиманје образаца се налази на 

Легислатива за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини РС

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas9636
mod_vvisit_counterJuce12916
mod_vvisit_counterOve nedelje42268
mod_vvisit_counterProšle nedelje88608
mod_vvisit_counterOvog mjeseca242237
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca374304
mod_vvisit_counterUkupno12988103