Najava-Peta sjednica So-Berkovići

Štampa
Нравится

Na petom redovnom skupštinskom zasjedanju koje će se održati 26.06.2013.godine  sa početkom u 9,00 časova zakazan je sledeći dnevni red. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o tromjesečnom ostavrenju Programa rada So-e Berkovići i Realizaciji Odluka sa četvrte sjednice SO-e Berkovići.

Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Doma zdravlja DR Milenko Muratović za 2012 godinu i protekli period 2013.god

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o  radu OBO Berkovići za 2012 i protekli period 2013

Donošenje potrebnih odluka,Rješenja i Zaključaka.

Razmatranje izvještaja JP Vodovod Berkovići o preduzetim mjerama u vezi Odluke o cijeni pitke vode i usluga odvoz smeća.

Razmatranje i usvajanje odluke o kreditnom zaduženju opštine Berkovići radi finansiranja prenesenih obaveza iz ranijih godina i kapitalnog ulaganja

Najava-Peta sjednica So-Berkovići