Opština Berkovici

Naslovna Berkovići Ostalo Еколошка дозвола

Еколошка дозвола

El. pošta Štampa PDF

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ

Општинска управа

Одјељење за општу управу

Број:03/4-36-2/18

Датум:26.02.2018.год.

Општинска управа општине Берковићи, рјешавајући по захтјеву „ДАБАР“д.о.о. Берковићи, којега заступа директор Ђурица Милимир, за обнављање еколошке дозволе за Бензинску станицу на локацији означеној као к.ч. 524/11 КО Берковићи, а на основу чл. 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српска", број 71/12 и 95/15) члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српска", број 28/13) и  члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српска", број: 13/02,87/07 и 50/10) доноси

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

1.Обнавља се рјешење ове управе број: 03/IV-36-2/13 од 28.02.2013.године којим је издата еколошка дозвола „ДАБАР“д.о.о. Берковићи, за Бензинску станицу на  локацији означеној као к.ч. 524/11 (стари премјер), односно к.ч.број 2766/2 (нови премјер) КО Берковићи, са роком важења до 28.02.2018. године, под сљедећим условима:

2.Бензинска станица за коју се обнавља еколошка дозвола у свом саставу има:

-објекат бензинске пумпе са надстршицом који је приземни и у свом саставу има управни дио (канцеларија 7,17 м2, канцеларија 9,30 м2,магацин 13,89 м2) и угоститељски дио (кафе бар 58,40 м2, тоалет 5,22 м2, магацин 5,73 м2) чија је укупна нето површина 99,71 м2,

-три подземна челична резервоара:-1x50000л(евродизел),

                                                                  -1x50000л(БМБ95),

                                                                  -1x50000л(МБ98)

           -један “ мултиплекс“ апарат за  за продају горива,

           -приступние саобраћајнице и паркинг простора за посјетиоце и запослене.                                                          

3.Инвеститор „ДАБАР“д.о.о. Берковићи дужан је да проводи мјере, технологије и друге технике за спречавање или уколико то није могуће за смањење емисија у току редовног рада објекта:

 • Да би се елиминисала опасност од разлијевања горива  и истакања потребно је вршити истакање под строгом контролом руководиоца,

 • За вријеме пуњења подземних резервоара горивом из аутоцистерне на станици се не смије издавати гориво, мотор аутоцистерне не смије да ради, а аутоцистерна мора да буде закочена ручном кочницом и спојена на уређај за елиминисање статичког електрицитета као и доводне цијеви,

 • Учесталост вађења и одвожења талога из сепаратора нафтних деривата одредити током експлоатације и то унијети у посебан протокол о одржавању ових уређаја,

 • Чишћење сепаратора, одвоз талога се мора организовати преко овлаштене куће за одвоз ове врсте отпада по унапријед склопљеном Уговору,

 • Уље из сепаратора прикупљати и складиштити у посебним посудама у оквиру мобилног складишта опасног отпада према Правилнику о категоријама отпада, карактеристикама које га сврставају у опасни отпад, дјелатностима поврата компоненти и одлагања отпада („Сл.гласник РС“ бр.86/05), до преузимања од стране овлашћеног предузећа по унапријед склопљеном Уговору, а које ће исти отпад одвозити из круга предметног објекта на даљи законом прописани третман,

 • Обавеза радника пумпе је да редовно контролишу систем за аутоматску детекцију цурења горива а иста мора имати своју звучну и свјетлосну сигнализацију,

 • Најмање једанпут у првих десет година потребно је извршити недеструктивну контролу дебљине зидова резервоара и контролу напредовања корозивних процеса,

 • Послије десет година ову контролу обављати сваке двије године,

 • Вакуум систем мора бити обезбијеђен непропусним вентилом помоћу кога је могуће утврдити процуривање на цјевоводном разводу,

 • Секундарни систем за прихват акциденталних цурења из цјевоводног развода се мора редовно контролисати у циљу раног откривања цурења,

 • Цјевоводни развод под притиском мора бити снабдјевен аутоматским системом за заустављање пумпе у случају цурења,

 • Веза аутоцистерне и цријева за претакање као и веза цријева са отвором за претакање на подземном резервоару мора бити апсолутно непропусна,

 • У зонама опасности не смију се налазити материје и уређаји који могу проузроковати пожар, или омогућити његово ширење,

 • У зонама опасности забрањено је:

-држање отвореног пламена,

-рад са отвореним пламеном и ужареним предметима,

-пушење,

-рад са алатом који варничи,

-постављање надземних електричних водова, без обзира на напон,

 • У зонама опасности на видним мјестима морају се поставити и натписи којима се упозорава на све наведене забране,

 • Опрема за заштиту од пожара мора се свакодневно визуално контролисати, а најмање једном у шест мјесеци испитати тј. Атестирати,

 • За уређаје у противексплозивној изведби прибавити одговарајуће атесте,

 • За скупљање комуналног отпада неопходно је поставити канте/контејнере за смеће који ће се редовно празнити у сарадњи са надлежним комуналним предузећем,

 • Правилним одређивањем зона опасности од експлозије и придржавањем позитивних законских прописа за градњу у зонама повећане опасности од експлозије, односно уградњом атестираних уређаја који морају бити урађени у прописаном степену rEx изведбе  и редовним контролисањем њихове исправности, ризик од експлозије се своди на минимум,

 • Лица која раде на ускладиштавању и претакању горива морају бити оспособљена у правилном руковању уређајима и средствима која опслужују као и средствима за гашење пожара, а морају бити упознати и са осталим мјерама безбједности при раду на пословима манипулисања запаљивим и експлозивним материјама,

 • Цјелокупну електричну инсталацију у фази експлоатације мора редовно-периодично прегледати овлаштена институција,

 • Претакање горива из резервоара у возила врши се аутоматима. При пуштању аутомата у рад, између осталог треба контролисати да ли су сви спојеви добро заптивени. У току експлоатације са уређајем треба радити пажљиво, не затезати цријево, а посебно пазити да се у близини станице не налази извор пожара.

 

3.1.Предложене мјере и могуће интервенције

3.1.1. Заштита вода и земљишта

Анализа воде, која се испушта у крајњи рецепијент, треба да се врши у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде („Сл.гласник РС“бр.44/01).

У том смислу се предлажу радови на одржавању сепаратора масти и уља, затим одржавање дренажног и канализационог система (прикупљање вода са кровова и платоа).

 • Мјере за смањење емисије у воду и земљу:

 • Да би се елиминисала опасност загађења вода и земљишта објекат мора имати изграђен сепаратор уља и масти.

 • Учесталост вађења и одвожења талога из таложника и сепаратора неопходно је одредити током експлоатације и то унијети у посебан протокол о одржавању ових уређаја.

 • Сепаратор масти и уља правилно и редовно одржавати. Сваких 30 дана, односно послије сваке велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора, те извршити испуштање масноће уља у посуду за талог.

 • Сваких шест мјесеци (најмање 2 пута у току календарске године) улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала (пијесак и земља). Поред сепаратора треба да се налази контејнер за опасан отпад (буре, канта) са поклопцем, у који се одлаже отпад из сепаратора. Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном. Издвојене масти и уља складиштити у водонепропусне бачве, те одвозити у рафинерију уља на рерафинацију, односно збрињавати од стране овлаштене службе.

 • Преливну воду из сепаратора уља и горива уводити системом канала у оближњи канал крај локације за прихват оборинских вода.

 • У крајњи реципијент се могу упустити само истретиране отпадне воде (без присуства других честица), а у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.

 • Манипулативни плато је потребно одржавати у што чистијем стању тј. редовно га одржавати како не би дошло до додатних загађења вода које се одводе са ових површина.

 • На предметној локацији одржавати дренажни систем којим ће се оборинске и санитарне воде одводити у крајњи реципијент. Систем треба да има одвајаче пјеска.

 • Одлагање отпадних материја које се јаве на предметном локалитету објекта вршити у канте-контејнере, који морају бити наткривени и на водонепропусној површини.

 • Склопити уговор о збрињавању опасних врста отпада са фирмом овлаштеном за збрињавање опасних врста отпада (науљени отпад, пуцвала, контаминиран пијесак итд.).

 • Отпад настао упијањем нафте и нафтних деривата посебно одлагати и третирати као опасан до момента преузимања од стране фирме овлаштене за управљање опасним отпадом.

 • На основу Плана управљања отпадом успоставити вођење евиденције о контроли и чишћењу сепаратора уља и горива, септичке јаме и третману отпада по врстама.

 • Резервоаре ускладити са важећом законском регулативом, тј. извршити постављање резервоара са дуплим плаштом, или поставити резервоаре у бетонска корита, или у постојеће резервоаре уградити унутрашњу заштитну облогу са системом детекције и сигнализације пропуштања.

 • Озеленити зелене површине високим и ниским украсним зеленилом.

 • У случају престанка рада бензинске станице мора се извршити демонтажа све опреме, њена деконтаминација и одвоз на за то одређено мјесто. Регенерација локације се врши уколико је то потребно тј. уколико је земљиште контаминирано. Деконтаминацију или одвожење земљишта вршити у сарадњи са за то специјализованим и овлашћеним предузећем. Све наведене радње је потребно извршити према пројекту регенерације и уређења локације за друге намјене.

3.1.2. Заштита ваздуха, непријатни мириси, бука

Концентрација штетних гасова првенствено ће зависити од промета на регионалном путу, затим од врсте и карактеристика сировина као и од карактеристика постројења за претакање, складиштење и пуњење нафте и нафтних деривата. Заштита ваздуха ће се најбоље вршити контролом складиштења и претакања нафте и нафтних деривата те адекватним одржавањем постројења и опреме и сталном контролом.

 • Мјере за смањење емисија у ваздух, непријатних мириса и буке:

 • У доба сушног дијела године полијевати асфалтне површине водом како на би долазило до емисије прашине у ваздух и исте одводити у сепаратор уља и горива;

 • Обучени радник бензинске пумпне станице мора редовно контролисати, одржавати и чистити отпадни муљ из сепаратора нафтних деривата; садржај прописно збрињавати у затвореној металној бачви до момента преузимања од стране овлаштене куће за одвоз истог;

 • Вршити редовну техничку контролу транспортних и радних средстава у циљу смањења издувних гасова;

 • Сваких шест мјесеци вршити пражњење и чишћење септичке јаме од стране овлаштеног комуналног предузећа по унапријед склопљеном уговору;

 • Контејнери за прихват отпада и возила за превоз на комуналну депонију морају бити водонепропусни и да се могу херметички затворити, чиме се спречава цурење и испуштање неугодних мириса из контејнера;

Према најбољим расположивим техникама (БАТ) препоручује се уградња еколошких пуњача који врше поврат пара приликом претакања горива. Неопходно је набављати најчистије врсте горива одговарајућег квалитета према важећем Правилнику. Ради тога се врши редовно контролисање хемијског састава и квалитета нафте и њених деривата од стране овлаштених предузећа.

Бука која је генерисана од постројења на границама сусједних зона мора одговарати дозвољеном нивоу, а вриједности за буку, вибрацију и топлоту да одговарају дозвољеним нивоима за радну средину. У конкретном случају због близине регионалног пута не може се адекватно разлучити ниво буке од саобраћајнице али за смањење нивоа буке позитивно ће утицати садња високог растиња по рубовима парцеле те одржавање асфалтираних површина и регулисање саобраћаја у кругу предметног објекта.

3.1.3. Мјере и рокови за извршење мјера које Инвеститор мора да изврши ради смањења негативних утицаја на животну околину у току експлоатације објекта

Предвиђена активност

Разлог због које се врши

Рок

Постављање намјенских посуда, контејнера за комунални и опасан отпад

-Спречавање загађења земљишта и подземних вода;

-Правилно привремено депоновање на локацији.

Одмах

(обавеза прије почетка рада)

Редовно одвожење комуналног отпада (смећа)

-Спречавање загађења земљишта и подземних вода;

-Спречавање појаве непријатних мириса.

У свим годинама трајања  еколошке дозволе

Редовно чишћење сепаратора уља и масти

-Спречавање загађења земљишта и подземних вода;

-Спречавање појаве непријатних мириса;

-Усклађеност са законским и подзаконским актима.

У свим годинама трајања  еколошке дозволе

На основу плана управљања отпадом успоставити вођење евиденције о контроли и чишћењу сепаратора уља и горива, септичке јаме и третману отпада по врстама.

Вођење евиденције продукције различитих врста отпада у сврху провођења Плана управљања отпадом те добијања годишњих количина ради доставе извјештаја о листи загађивача.

 

Одмах

-Склопити Уговор о збрињавању опасних врста отпада са фирмом овлашћеном за збрињавање опасних врста отпада(науљени отпад,пуцвала,контаминиран адсорбенс итд;

-Склопити уговор о редовном пражњењу и чишћењу септичке јаме и сепаратора уља и масти.

Спречавање загађења земљишта и подземних вода као и усклађеност са законским и подзаконским актима.

Одмах

3.1.4.Мјере за спречавање продукције и за поврат корисног материјала из отпада који продукује постројење

На основу Плана управљања отпадом успоставити вођење записника о начину настанка отпада у току редовног рада објекта.

Поставити намјенске посуде и контејнере како за комунални тако и за опасни отпад.

Продуковани комунални  и опасни отпад одвозити и депоновати по унапријед склопљеним Уговорима са овлаштеним фирмама.

Да би се елиминисала опасност од разлијевања горива и истакања исто вршити под строгом контролом руковаоца и строго забранити самопослуживање.

Редовно одржавати манипулативне просторе, сливнике,решетке и одводне канале.

Одјељене деривате нафте повремено чистити од стране обученог радника бензинске станице у затворено метално буре док се преузимање, транспорт и депоновање мора обављати по Уговору са овлашћеним комуналним предузећем за управљање овим врстама отпада.

3.1.5.Опис осталих мјера, посебно мјера након затварања постројења

Неопходно је предузети све мјере за смањење емисија из предметног објекта те је поред мониторинга стања животне средине, потребно водити дневник у који се уписују подаци важни за рад постројења, а посебно подаци о количини и начину депоновања продукованог отпада и нус производа (дневно, мјесечно,годишње).

У циљу онемогућавања појаве акцидентних ситуација које за послиједицу могу имати паљење и експлозију потребно је на видном мјесту поставити предвиђене табле упозорења.

Ове мјере обухватају: превентивне мјере у заштити од пожара, мјере за ублажавање послиједица од пожара, мјере за ублажавање и отклањање посљедица од земљотреса, превентивне мјере у заштити од поплава, поступци у случају удеса из области заштите на раду.

У случају евентуалног затварања предметног објекта потребно је извршити мјере након престанка рада пумпне станице а односе се на прописно уклањање резервоара без процуривања нафте и нафтних деривата, минимално подизање прашине приликом рушења објекта, прописно одлагање шута и другог материјала те извршити рекултивацију круга објекта.

4.Опис мјера планираних за праћење емисија унутар подручја и њихов утицај

У  току функционисања предметног објекта у сврху спровођења мјера заштите, а с циљем спречавања и ублажавања загађења неопходно је успоставити мониторинг који ће своју функцију имати у току читавог периода експлоатације са могућношћу да се елементи мониторинга мијењају и усавршавају током времена експлоатације. Приликом изградње и рада постројења не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје.

4.1.Граничне вриједности емисија

Граничне вриједности квалитета ваздуха-ГВ у циљу заштите здравља људи су:

Загађујућа

материја

Период

узорковања

Просјечна годишња

Вриједност(µg/m3)

Висока вриједност

(µg/m3)

SO2

1 сат

90

500 (напомена 1)

SO2

24 сата

90

240 (напомена 2)

NO2

1 сат

60

300 (напомена 3)

NO2

24 сата

60

140 (напомена 2)

ЛЧ10

24 сата

50

100 (напомена 2)

УЛЧ

24 сата

150

350 (напомена 2)

дим

24 сата

30

60 (напомена 2)

CO

8 сати

 

10.000

O3

8 сати

 

150 (напомена 4)

Напомена 1: не смије бити прекорачена више од 24 пута у календарској години

Напомена 2: не смије бити прекорачена више од 7 пута у календарској години

Напомена 3: не смије бити прекорачена више од 18 пута у календарској години

Напомена 4: не смије бити прекорачена више од 21 пута у календарској години

 

Граничне вриједности квалитета ваздуха-ГВ састојака лебдећих честица износе:

Састојак

Период

узорковања

Просјечна годишња

Вриједност (µg/m3)

Висока вриједност

(µg/m3)

Олово-Pb

24 сата

2

-

Кадмијум-Cd

24 сата

0,04

-

Манган-Mn

24 сата

2

-

Сулфати-SO4

24 сата

50

100

Натријум-флуорид

24 сата

100

200

 

Гранчни нивои вањске буке према Правилнику о дозвољеним границама интезитета звука и шума (Сл. лист СРБиХ, бр.46/89);


Подручје

(зона)

Намјена подручја

Највише дозвољени

Ниво вањске буке dB(A)

Eквивалентни нивои Leq

Дан

Ноћ

I

Болничко, љечилишно

45

40

II

Туристичко, рекреацијско, опоравилишно

50

40

III

Чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреационе површине

55

45

IV

Трговачко,пословно,стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта


60

50

V

Пословно,управно,трговачко,занатско,сервисно

65

60

VI

Индустријско,складишно,сервисно и саобраћајно подручје без станова

70

70

Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за IV зону.

Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Сл. гласник РС, бр.44/01).

Параметар

Гранична вриједност

Ph-вриједност

6,5-9,0

Температура, °C

30

Амонијачни азот, g/m3

10

Нитритни азот, g/m3

1

Нитратни азот, g/m3

10

Фосфор, g/m3

3

Талог након 0,5 h таложења,ml/l

0,5

Укупне суспендоване материје, g/m3

35

БПК5 при 20 °C,g O2/ m3

25

ХПК дихроматни, g O2/ m3

125

РАН, mg/m3

200

РСВ, mg/m3

20

Фенолни индекс, mg/m3

100

Минерална уља, mg/m3

500

Детерџенти, mg/m3

1000

Гвожђе, mg/m3

2000

Манган, mg/m3

500

Олово, mg/m3

50

Кадмијум, mg/m3

10

Арсен, mg/m3

100

Укупно хром, mg/m3

100

Сулфати, g/m3

200

Хлориди, g/m3

250

Флуориди, g/m3

2

Укупни колиформи, N/100ml

-

4.2.Мониторинг

У току функционисања предметног објекта, у сврху спровођења мјера заштите, а с циљем спречавања и ублажавања загађења животне средине неопходно је успоставити мониторинг који ће своју функцију имати у току читавог периода експлоатације са могућношћу да се елементи мониторинга мијењају и усавршавају са потребама праћења загађивача.

-Испитивање услова радне средине треба радити према Закону о заштити на раду (Сл. гл.РС, број 01/08) и  Правилнику о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине (Сл. гл.РС, број 66/08).

Мјерење микроклиме радне средине (буке, прашине и других полутаната у ваздуху), из домена заштите на раду сваке три године два пута годишње тј.у љетном и зимском периоду.

Мониторинг квалитета вода на испусту из сепаратора уља и горива, које се испуштају у септичку јаму, вршити у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде (Сл. гласник Републике Српске, број 44/01) вршити 4 испитивања у току сваке календарске године.

4.3.Инвеститор је дужан мониторинг вршити  путем овлашћене институције, а извјештаје о извршеним мјерењима доставити надлежном еколошком инспектору.

4.4.Инвеститор је дужан без одлагања пријавити сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утичу на животну средину.

 

5.Саставни дио обновљеног рјешења рјешења чине „Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе“ израђени од стране овлашћене институције V&Z-ZAŠTITA D.O.O.BANJA LUKA.

 

6.Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача  (Сл. гл.РС, број:92/07).

 

7.Накнада за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и уплаћена у износу од 50,00КМ.

 

8.Еколошка дозвола обнавља се на период од пет година.

 

9.Овај орган може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чланом 95.став 1. Закона о заштити животне средине.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 15.01.2018. године инвеститор „ДАБАР“д.о.о. Берковићи, поднио је општинској управи  општине Берковићи захтјев за обнављање еколошке дозволе за Бензинску станицу на  локацији означеној као к.ч. 524/11 (стари премјер), односно к.ч.број 2766/2 (нови премјер) КО Берковићи.

Уз захтјев је одговорно лице доставило изјаву да су са даном подношења захтева за обнављање дозволе извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да није дошло до промјена услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази те да инспектор за заштиту животне средине у протеклом периоду није вршио увиђај на предметном постројењу нити сачињавао записник.

Уз захтјев је  приложен Извјештај о мониторингу на бензинској станици „ДАБАР“д.о.о. Берковићи  урађен од стране овлаштене институције  за обављање послова из области заштите животне средине.

Пошто је због неукости странке прекорачен рок за подношење захтјева за обнављање еколошке дозволе, али прије њеног истека, исто је уважено те је разматрајући захтјев одлучено као у диспозитиву рјешења а у складу са чл. 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српска", број 71/12 и 95/15).

Административну таксу за обнављање еколошке дозволе у износу од 50,00КМ инвеститор објекта  је уплатио на рачун јавних прихода општине Берковићи по тарифном броју 15. Одлуке о општинским административним таксама ("Службени гласник општине Берковићи", број:2/12) и доказ о уплати доставио општинској управи.

 

Упутство о правном средству

 

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се улаже непосредно писмено или усмено на записник или се шаље поштом овој управи таксирана са 10,00 КМ општинске административне таксе.

                                                                                                                             

                        

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОУ

 

                                                                                             ---------------------------------------

                                                                                          /Илија Шетка,  дипл. правник/

 

Достављено:

 1. Наслову

 2. На сајт општине Берковићи

 3. Евиденцији

 4. а/а

Еколошка дозвола
 

Posjete

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1030
mod_vvisit_counterJuce9649
mod_vvisit_counterOve nedelje27853
mod_vvisit_counterProšle nedelje36584
mod_vvisit_counterOvog mjeseca96202
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca145039
mod_vvisit_counterUkupno23506341